Objednávka

Digitální lupa - Looky TV

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SAGITTA Ltd., s.r.o.

platné pro internetový obchod se spotřebiteli,
sestavené ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při uzavírání Kupních smluv při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, společnosti SAGITTA Ltd, s.r.o., IČ: 47908904, se sídlem: Brno, Železná 2, PSČ 619 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9683.
1.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí občanskoprávními předpisy. Spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto VOP potvrzuje, že je mu obsah těchto VOP znám, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Právní otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
1.3. Prodávající je povinen Spotřebiteli dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují
a umožnit Spotřebiteli nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s Kupní smlouvou a občanským zákoníkem a Spotřebitel se zavazuje zboží a doklady řádně převzít a zaplatit kupní cenu.
1.4. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího www.elupy.cz a obsahují informace, které je povinen Prodávající při jednání prostřednictvím prostředků dálkové komunikace Spotřebiteli s dostatečným předstihem poskytnout podle § 50 odst. 4 a 6 občanského zákoníku.
1.5. Pro případ, že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv Spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

2. Definice

„Prodávající“ je obchodní společnost SAGITTA Ltd, s.r.o., IČ: 47908904, se sídlem: Brno, Železná 2, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9683
„Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která vystupuje v pozici kupujícího.
„Kupní smlouva“ je mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřená Kupní smlouva na základě závazné internetové objednávky Spotřebitele a jejího potvrzení Prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Spotřebiteli.
„Závazná objednávka“ je Spotřebitelem odeslaná objednávka na vybrané zboží zobrazené v „Nákupním košíku“, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu.
„Smluvními stranami“ se rozumí Prodávající a Spotřebitel.

3. Předmět smlouvy

Předmětem Kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP je prodej zboží prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího www.elupy.cz. Zboží je specifikováno názvem, hlavní charakteristikou a cenou.

4. Účastníci

Prodávající uzavírá Kupní smlouvy podle těchto VOP s fyzickými osobami, které mají bydliště v České republice, jsou zcela způsobilými k právním úkonům a dovršily věk 18 let a nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a s právnickými osobami, které mají sídlo na území České republiky a nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

5. Způsob objednání zboží /Uzavření smlouvy

5.1. Při nákupu vybraného zboží, prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího, vloží zájemce o koupi vybrané zboží do „Nákupního košíku“. V „Nákupním košíku“ se zájemci o koupi zobrazí veškeré vybrané položky, které hodlá od Prodávajícího zakoupit. Zboží zobrazené v „Nákupním košíku“ se má za zboží, které bude objednáno. U vybraného zboží vloženého do „Nákupního košíku“ se vždy zobrazí celková cena včetně DPH. Po vyplnění osobních údajů v příslušném formuláři odešle zájemce o koupi Závaznou objednávku Prodávajícímu.
5.2. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Prodávajícího je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je až řádně vyplněná internetová objednávka Spotřebitele, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. O přijetí objednávky (akceptaci) je Spotřebitel informován Prodávajícím prostřednictvím automatického e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Spotřebiteli.
5.3. Spotřebitel je oprávněn do 1 pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy od ní odstoupit bez udání důvodu, a to formou oznámení zaslaného e-mailem a v případech, kdy jde o koupi zboží v hodnotě převyšující částku 25.000,– Kč současně doporučeným dopisem zaslaným Prodávajícímu na dodejku.
5.4. Pokud by Prodávající po uzavření Kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není u Prodávajícího k dispozici nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne Spotřebiteli zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným, není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou Spotřebitel souhlasit, může Prodávající nebo Spotřebitel bez zbytečného odkladu od Kupní smlouvy odstoupit. Pokud Spotřebitel již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, Prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.
5.5. Odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. 5.3. a 5.4. těchto VOP je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

6. Dodání zboží

6.1. Dodání zboží Prodávající realizuje na náklady Spotřebitele na jím uvedenou dodací adresu, a to prostřednictvím kurýrní zásilkové služby.
6.2. Náklady přepravy zboží a balné se připočítávají k ceně zboží.
6.3. Náklady na přepravu včetně balného činí 100,– Kč.
6.4. Dodací lhůta činí 10 dní. V případě nemožnosti dodržení termínu dodání je Prodávající povinen neprodleně informovat Spotřebitele o náhradním termínu dodání zboží, který je Spotřebitel povinen akceptovat.
6.5. V případě, že Prodávající nedodá objednané zboží ani v náhradním termínu, je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Veškerá plnění navzájem si poskytnutá podle zrušené Kupní smlouvy si jsou obě smluvní strany povinny vrátit. Odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto článku těchto VOP je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Takovým odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo Spotřebitele na náhradu škody.
6.6. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna převzetím zásilky Spotřebitelem.

7. Kupní cena

7.1. Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetových stránkách www.elupy.cz a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na www.elupy.cz v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
7.2. Prodávající je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst DPH v příslušné zákonné výši, poštovné vč. balného podle čl. 6.3 těchto VOP, jejichž aktuální výši zjistí zákazník rovněž na stránkách www.elupy.cz.
7.3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá smluvní strana sama.

8. Způsoby úhrady

8.1. Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží dodaného prostřednictvím kurýrní služby. Kupní cenu je Spotřebitel povinen uhradit oproti převzetí zásilky pracovníku kurýrní služby.
8.2. Ke každé dodávce zboží vystaví Prodávající Spotřebiteli fakturu, která slouží současně jako záruční list.
8.3. Zboží přechází do vlastnictví Spotřebitele až úplným zaplacením kupní ceny.

9. Záruční podmínky

9.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí Spotřebitelem ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Není-li občanským zákoníkem stanoveno jinak, shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
9.2. V případě, že věc při převzetí Spotřebitelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Spotřebitel před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
9.3. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je Prodávající povinen Spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li Prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit Spotřebiteli škodu z toho vzniklou.
9.4. Prodávající dále odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
9.5. Prodávající poskytuje Spotřebitelům záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
9.6. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
9.7. Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

10. Reklamační řád

10.1. Spotřebitel je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky uplatnit u Prodávajícího.
10.2. V případě neúplné zásilky provede Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace Spotřebitele dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě Prodávající.
10.3. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení vad provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději posledního dne záruční doby, jinak práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou.
10.4. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
10.5. Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
10.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, tj. právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
10.7. Nároky Spotřebitele z odpovědnosti za vady jsou následující:

  1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejnou vadu jde, jestliže má vada stejné projevy ve vlastnostech věci, přičemž není podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována.
  3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
  4. Jde-li o dodání nesprávného zboží, má Spotřebitel právo na jeho bezodkladnou výměnu.

10.8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
10.9. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

11. Odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku a vrácení zboží

11.1. Spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od Kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu sídla Prodávajícího. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej Spotřebitel převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a originálního obalu.
11.2. Nebezpečí a náklady spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese Spotřebitel.
11.3. Pokud Spotřebitel zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí Prodávající Spotřebiteli uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží. Prodávající je oprávněn si započíst náhradu ve výši skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
11.4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

12. Rozhodčí doložka

Veškeré spory vznikající z právních vztahů z Kupní smlouvy a těchto VOP a v souvislostí s nimi budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejího rozhodčího řádu, a to jedním rozhodcem. Rozhodčí řízení se bude konat v sudišti Rozhodčího soudu v Brně.

13. Ochrana dat

13.1. Odesláním objednávky uděluje Spotřebitel Prodávajícímu výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů se zpracováním, shromažďováním a ukládáním jeho osobních údajů, které získá spolu s jeho objednávkou, výhradně pro účely splnění jeho objednávky a pro účely možného dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto Spotřebiteli a za účelem zkvalitnění služeb. Zpracování a uchovávání osobních údajů se bude uskutečňovat jak elektronickým tak manuálním způsobem. Souhlas se týká zpracování osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, telefonního spojení a e-mailové adresy pouze pro účely uvedené v předchozí větě. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy po dobu dalších 2 let. Pokud by Spotřebitel nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit Prodávajícímu prostřednictvím e-mailů současně zaslaných na obě následující e-mailové adresy: lupy@sagitta-brno.cz a kavan@sagitta-brno.cz.
13.2. Prodávající nebude osobní údaje Spotřebitele využívat k jiným účelům než vymezeným v čl. 13.1. těchto VOP a poskytovat je jiným osobám. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
13.3. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Základní informace

Obchodní společnost SAGITTA Ltd, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9683
Sídlem společnosti je Brno, Železná 2, PSČ 619 00
Identifikační číslo: 479 08 904

Kontaktní adresa pro zasílání objednávek, reklamací, oznámení o odstoupení, dotazy je Brno, Železná 2, PSČ 619 00.
Email: lupy@sagitta-brno.cz a kavan@sagitta-brno.cz. Prosíme o zasílání zpráv na obě e-mailové adresy současně.
Tel. +420 543 223 345.

Hledání v produktech

Nákupní košík

V košíku 1 ks za 585,00 Kč bez DPH

objednat zboží v košíku